villkor (t.ex. användningsvillkor)

Dessa användarvillkor ("Villkor") Dessa användarvillkor (nedan kallade "villkoren") gäller för de tjänster som tillhandahålls av administratören av denna webbplats (nedan kallad "administratören"). Användningsvillkoren (nedan kallade "villkoren") anger villkoren för användning av de tjänster som tillhandahålls av webbplatsens administratör (nedan kallad "administratören"). I användarvillkoren (nedan kallade "villkoren") anges villkoren för användning av de tjänster som tillhandahålls på webbplatsen (nedan kallade "tjänsterna").

Alla användare av webbplatsen (nedan kallade "användare") Användaren ska använda tjänsterna i enlighet med dessa villkor.

Artikel 1 (Tillämpning).

Dessa villkor ska gälla för alla relationer mellan Användaren och Förvaltaren i samband med användningen av Tjänsterna.

Utöver dessa villkor kan förvaltaren fastställa olika bestämmelser om tjänsten, t.ex. regler för användning (nedan kallade "enskilda bestämmelser"). Dessa enskilda bestämmelser ska, oavsett namn, utgöra en del av dessa villkor. Dessa enskilda bestämmelser ska, oavsett namn, utgöra en del av dessa villkor.

Om bestämmelserna i dessa villkor strider mot bestämmelserna i de enskilda bestämmelserna i föregående artikel ska bestämmelserna i de enskilda bestämmelserna ha företräde, om inte annat anges i de enskilda bestämmelserna.

Artikel 2 (Förbjudna frågor).

Användarna uppmanas att avstå från följande handlingar när de använder tjänsten

 • Brott mot lagen eller mot allmän ordning och moral.
 • Publicera innehåll på webbplatsen som är ärekränkande eller hindrar verksamheten.
 • Publicering av recensioner i reklamsyfte.
 • Handlingar som kränker upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter som finns i tjänsterna, inklusive innehållet i tjänsterna.
 • stör eller inkräktar på administratörens, andra användares eller tredje parters server eller nätverk.
 • Kommersiell användning av information som erhållits genom tjänsten.
 • Handlingar som kan störa driften av tjänsten.
 • Obehörig åtkomst eller försök att få sådan åtkomst.
 • Samla in eller ackumulera personlig information etc. om andra användare.
 • Använda tjänsterna i ett otillåtet syfte.
 • Handlingar som orsakar nackdel, skada eller obehag för andra användare av tjänsterna eller andra tredje parter.
 • Utge sig för att vara en annan användare.
 • Reklam, annonsering, värvning eller affärsverksamhet på tjänsterna som inte har godkänts av förvaltaren.
 • Direkt eller indirekt tillhandahållande av förmåner till antisociala krafter i samband med denna tjänst.
 • Alla andra beteenden som chefen anser olämpliga.

Vid överträdelse av ovanstående får förvaltaren vid behov vidta lämpliga rättsliga åtgärder.

Artikel 3 (Avbrytande av tillhandahållandet av tjänsterna etc.)

Förvaltaren kan avbryta eller upphöra med tillhandahållandet av alla eller en del av tjänsterna utan föregående meddelande till användaren om den anser att någon av följande orsaker föreligger

 • Vid underhåll eller uppdatering av de datorsystem som ingår i tjänsten.
 • Om tillhandahållandet av tjänsten blir svårt på grund av force majeure, t.ex. jordbävning, blixtnedslag, brand, strömavbrott eller naturkatastrofer.
 • Vid oavsiktlig avstängning av datorer eller telekommunikationslinjer osv.
 • I alla andra fall där förvaltaren anser att det är svårt att tillhandahålla tjänsten.

Förvaltaren ska inte vara ansvarig för eventuella nackdelar eller skador som användaren eller tredje part lider till följd av att tillhandahållandet av tjänsten avbryts eller avbryts.

Artikel 4 (Radering av publicerade omdömen)

Administratören kan radera en recension som lagts upp av en användare om den faller inom någon av följande kategorier, utan att meddela den som lämnat in den.

 • Om webbplatsen innehåller innehåll som är ärekränkande och hindrar affärsverksamheten.
 • Om den anses vara avsedd för kommersiell reklam.
 • Om det innehåller innehåll som verkar uppenbart falskt.
 • Om den innehåller skadliga program, skript osv.
 • Om administratören på annat sätt anser att innehållet i inlägget är olämpligt.

Artikel 5 (ansvarsfriskrivning och friskrivning från garantier)

Ägaren garanterar inte, uttryckligen eller underförstått, att webbplatsen är fri från defekter i sak eller lag (inklusive defekter som rör säkerhet, tillförlitlighet, exakthet, fullständighet, giltighet, lämplighet för ett visst ändamål, säkerhet eller annat, fel eller buggar, intrång i rättigheter etc.). Ägaren garanterar inte, vare sig uttryckligen eller underförstått, att webbplatsen är fri från fel (inklusive fel i fråga om säkerhet, tillförlitlighet, noggrannhet, fullständighet, giltighet, lämplighet för ett visst ändamål, säkerhet etc., fel eller buggar, intrång i rättigheter etc.). Ägaren tar inget ansvar för eventuella skador som orsakas användaren till följd av användningen av webbplatsen.

Dessutom är förvaltaren inte ansvarig för eventuella transaktioner, kommunikationer eller tvister som användaren kan ha med andra användare, företag som är listade på webbplatsen eller andra tredje parter i samband med användningen av webbplatsen.

Artikel 6 (Ändringar av användarvillkoren).

Administratören kan när som helst ändra dessa villkor utan föregående meddelande om han anser det nödvändigt. Om användaren börjar använda webbplatsen efter det att ändringar av dessa villkor har gjorts ska användaren anses ha godkänt de ändrade villkoren.

Artikel 7 (Behandling av personuppgifter).

Förvaltaren ska hantera alla personuppgifter som erhålls genom driften av webbplatsen på ett korrekt sätt i enlighet med webbplatsens sekretesspolicy.

Artikel 8 (Tillämplig lag och jurisdiktion)

Tolkningen av dessa villkor ska regleras av japansk lag.
Om en tvist uppstår i samband med användningen av denna webbplats ska Yokohama Summary Court eller Yokohama District Court ha exklusiv behörighet.

sv_SESvenska