voorwaarden en bepalingen (bv. gebruiksvoorwaarden)

Deze gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") Deze gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op de diensten die door de beheerder van de website ("Beheerder") op de website worden geleverd ("Diensten"). De gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen de "Voorwaarden") bevatten de voorwaarden voor het gebruik van de diensten van de websitebeheerder (hierna te noemen de "Beheerder"). De Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") bevatten de voorwaarden voor het gebruik van de diensten die op de Website worden aangeboden (hierna "Diensten" genoemd).

Alle gebruikers van de Website (hierna te noemen "Gebruikers") De Gebruiker zal de Dienst gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden.

Artikel 1 (Toepassing).

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen de Gebruiker en de Beheerder met betrekking tot het gebruik van de Diensten.

Naast deze Algemene Voorwaarden kan de Beheerder diverse andere bepalingen betreffende de Dienst vaststellen, zoals gebruiksregels (hierna "individuele bepalingen" genoemd). Deze afzonderlijke bepalingen maken, ongeacht hun benaming, deel uit van deze Voorwaarden. Ongeacht hun benaming maken deze afzonderlijke bepalingen deel uit van deze Voorwaarden.

Indien de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd zijn met de bepalingen van de afzonderlijke bepalingen in het voorgaande artikel, prevaleren de bepalingen van de afzonderlijke bepalingen, tenzij in de afzonderlijke bepalingen anders is bepaald.

Artikel 2 (verboden zaken).

Gebruikers worden verzocht zich te onthouden van de volgende handelingen bij het gebruik van de Dienst

 • Strafbare feiten tegen de wet of de openbare orde en goede zeden.
 • Het plaatsen van inhoud op de website die lasterlijk of hinderlijk is voor het bedrijfsleven.
 • Het plaatsen van recensies voor reclamedoeleinden.
 • Handelingen die inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten in de Diensten, met inbegrip van de inhoud van de Diensten.
 • de werking van de server of het netwerk van de beheerder, andere gebruikers of andere derden verstoort of belemmert
 • Commercieel gebruik van door de Dienst verkregen informatie.
 • Handelingen die de werking van de dienst kunnen verstoren.
 • Ongeoorloofde toegang of pogingen daartoe.
 • Verzamelen of verzamelen van persoonlijke informatie, enz. met betrekking tot andere gebruikers.
 • Gebruik van de Diensten met een ongeoorloofd doel.
 • Handelingen die nadeel, schade of ongemak veroorzaken voor andere gebruikers van de Diensten of andere derden.
 • Zich voordoen als een andere gebruiker.
 • Adverteren, reclame, verzoeken of zakelijke activiteiten op de Diensten die niet door de Beheerder zijn toegestaan.
 • Directe of indirecte verstrekking van voordelen aan asociale krachten in verband met deze dienst.
 • Elk ander gedrag dat door de beheerder ongepast wordt geacht.

Bij overtreding van het bovenstaande kan de beheerder zo nodig passende gerechtelijke stappen ondernemen.

Artikel 3 (Opschorting van de dienstverlening, enz.)

De Beheerder kan de Dienst geheel of gedeeltelijk opschorten of beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker indien hij vaststelt dat een van de volgende redenen bestaat.

 • Bij het uitvoeren van onderhoud of updaten van de computersystemen die bij de Dienst betrokken zijn.
 • Indien de levering van de Dienst wordt bemoeilijkt door overmacht, zoals aardbeving, bliksem, brand, stroomuitval of natuurrampen.
 • In geval van een onopzettelijke uitschakeling van computers of telecommunicatielijnen, enz.
 • In elk ander geval waarin de Manager het moeilijk acht de Dienst te verlenen.

De Beheerder is niet aansprakelijk voor enig nadeel of schade geleden door de Gebruiker of enige derde als gevolg van de opschorting of onderbreking van de levering van de Dienst.

Artikel 4 (Verwijdering van geplaatste recensies)

De beheerder kan een door een gebruiker geplaatste recensie verwijderen indien deze in een van de volgende categorieën valt, zonder de indiener hiervan op de hoogte te stellen.

 • Als de website inhoud bevat die lasterlijk is en de zaken belemmert.
 • Indien het geacht wordt te zijn bedoeld voor commerciële reclame
 • Als het inhoud bevat die duidelijk vals lijkt.
 • Wanneer schadelijke programma's, scripts, enz. worden opgenomen.
 • Als de beheerder de inhoud van het bericht anderszins ongepast acht.

Artikel 5 (Disclaimer en afwijzing van garanties)

De Eigenaar garandeert niet, uitdrukkelijk of impliciet, dat de Website vrij is van gebreken in feite of in rechte (met inbegrip van gebreken in veiligheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, geldigheid, geschiktheid voor een bepaald doel, veiligheid of anderszins, fouten of bugs, inbreuken op rechten, enz.) De Eigenaar garandeert niet, expliciet of impliciet, dat de Website vrij is van gebreken (waaronder veiligheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, geldigheid, geschiktheid voor een bepaald doel, veiligheids- of andere gebreken, fouten of bugs, inbreuk op rechten, enz.) De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die de gebruiker lijdt als gevolg van het gebruik van de website.

Bovendien is de Beheerder niet verantwoordelijk voor transacties, communicatie of geschillen die de Gebruiker kan hebben met andere Gebruikers, bedrijven die op de Website staan vermeld of andere derden in verband met het gebruik van de Website.

Artikel 6 (Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden).

De Beheerder kan deze Voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen indien hij dit nodig acht. Indien de Gebruiker de Website gaat gebruiken nadat wijzigingen in deze Voorwaarden zijn aangebracht, wordt de Gebruiker geacht met de gewijzigde Voorwaarden te hebben ingestemd.

Artikel 7 (Verwerking van persoonsgegevens).

De Beheerder zal alle persoonlijke gegevens die via de werking van de Website worden verkregen naar behoren behandelen in overeenstemming met het "Privacybeleid" van de Website.

Artikel 8 (Toepasselijk recht en jurisdictie)

Op de interpretatie van deze Voorwaarden is het Japanse recht van toepassing.
Als er een geschil ontstaat met betrekking tot het gebruik van deze website, is de rechtbank van Yokohama of de districtsrechtbank van Yokohama exclusief bevoegd.

nl_NLNederlands